Digitala Revolutionen

Heldagen 11 November 2012   Program   Talare   Samling   Inledning   Kanon ifrågasatt  
Forskning och fortbildning   Skolan  Globalhistoria jordbruk   Globalhistorisk summering  
Tidiga människan   Anthropocen   Ekonomisk historia   Digitala revolutionen

 

Yngve Sundblad, professor emeritus på KTH avslutade dagen med att ge
en bred bakgrund till den mänskliga kommunikationsutvecklingen från
skriftspråk och antik matematik till den digitala revolutionen, där
han varit en aktiv del, bl.a. under introduktionen av hela stamnätet för Internet
i Sverige. Han beskrev den hisnande snabba utvecklingen under senare decennier,
med nerslag i fenomen och individer, där publiken fick till sig en fördjupning av historien.
Han berättade t.ex. om Douglas Engelbart som redan 1968 banade vägen för en mängd
senare landvinningar som Webben, Windows, iPhone och iPad. Han presenterade
också Manuel Castells och dennes omfattande analys av vår informationsålder.
På frågan om det – som Castells tänker sig – är en helt ny era, passade Yngve,
men gav, i Castells anda, exempel på digitala inslag under en mängd sociala och
politiska skeenden, varav den arabiska våren nyligen, bara var ett.